Bakgrund
   ORSAKER BAKOM FÖRORENADE SYSTEM

   Luft  (syre) i dricksvatten och i de tekniska systemen

   Kommunalt dricksvatten syresätts för att vara friskt och välsmakande. Vatten vid atmosfärtryck och 10 ◦C kan innehålla upp till drygt 20 ml luft/ liter vatten.

   Ett med 4 bar trycksatt kommunalt dricksvatten (vid 10 ◦C) kan innehålla drygt 110 ml luft/ liter vatten.  Detta betyder att vattnet kan innehålla drygt 10 % gaser. Om vattnet dessutom innehåller koldioxid, (inte ovanligt i dricksvattensystem) så kan gashalterna bli ännu högre.

   För tekniska vätskesystem medför gaserna problem. Ju mer gaser, desto större problem. Till exempel kavitation, fouling (gaspäls) och korrosion är direkta följder av vattnets gasinnehåll.

   Driftstörningar på grund av gaser

   De vanligaste driftstörningarna som följd av för höga halter av luft och koldioxid i vätskesystem:
   • Försämrad pumpkapacitet
   • Sämre värmeöverföring och energieffektivitet
   • Problem med inreglering
   • Erosion och korrosion
   • Tätningsläckage
   • Nedbrytning av köldbärare (glykoler mm)

   Den sista punkten är mycket vanlig och det som händer i glykoler vid för höga lufthalter är att inhibitorn förbrukas, vilket ger nedbrytningsprodukter samt koldioxid. Dessa nedbrytningsprodukter bildar ofta föroreningar vilka försämrar systemets funktion. Med höga lufthalter i ogynnsamma lägen, bildas lätt biologisk tillväxt i systemen. Dagens miljövänliga köldbärare är utformade så att de vid läckage snabbt bryts ner i naturen. För att undvika denna naturliga nedbrytning måste vätskesystemen vara täta och innehålla så lite syre som möjligt.

   Skillnaden mellan avluftning och avgasning

   Avluftning betyder att fri luft avlägsnas från vattnet (synliga bubblor), medan avgasning betyder att förutom fri luft även lösta gaser, kväve, syre samt koldioxid, som löst sig i vattnet avlägsnas. Detta kan enbart ske genom att vattnet vakuumbehandlas.

   Korrosion
   Korrosion är enkelt uttryckt en nedbrytning eller förändring av ett material på grund av faktorer i dess omgivning. Lägre temperatur och högre tryck i systemvatten medför att större mängd syre binds i vätskan. Detta leder till ökade korrosionsangrepp på rörväggar och metalldelar i anläggningen.
   Den kemiska rektionen mellan järn och syre bildar svartrost (magnetit), som följer med systemvätskan och ger skador på ventiler, pumphjul, axlar och tätningar genom slipverkan.

   Denna kemiska reaktion kan också bilda vätgas och koldioxid, vilka är aggressiva mot järn genom sin PH-sänkande effekt. Följden blir att ventilerna inte sluter tätt och att pumparna läcker och ger försämrat flöde.

   I kylsystem med glykolvatten eller organisk eller oorganiska salter tillkommer ytterligare komponenter som har betydelse för händelseförloppet och funktionen i anläggningen. Dessa komponenter bryts ner av syret och ger upphov till en aggressiv vätska och föroreningar, som avsätter sig på de värmeutbytande ytorna. Förutom korrosionsproblem erhålls då även en vätska som inte ger avsett frysskydd.

   Tecken på Korrosion

   - svart vätska i radiatorsystem, kylsystem och   värmeåtervinningssystem
   - frekvent spädmatning
   - frekvent luftning av radiatorer o. rörstammar
   - igensatta ventiler, termostater o. rörstammar
   - problem med cirkulationspumpar
   - läckage i pumptätningar, ventiler, ventilglander
     och anslutningar
   - skumbildning o. missfärgning i systemvätskan
   - bälgen i slutna expansionskärl går ej att provtrycka
   - går ej att få ut nödvändig kyla-/värme vid toppbelastning
   - problem med inreglering av flöden
   - dålig värmeåtervinningsgrad
   - försämrat frysskydd i köldbärarsystem

   Skador till följd av korrosion

   - läckande rörsystem och anslutningar
   - pumphaverier
   - igensatta ventiler och termostater
   - ökat slitage på systemkomponenter
   - sämre verkningsgrad   .
 

Tillbaka till tjänster

© Recowa Nordic AB 2015 | E-post: info@recowa.se | Tel: 0485-349 20
::Webproduktion: Öland på Internet AB ::